inboedelverzekering opstalverzekering

Wat is een Inboedelverzekering ?

Een inboedelverzekering is een verzekering tegen schade die men aan de inboedel (of: huisraad) op kan lopen. Een inboedelverzekering is een schadeverzekering en wordt ingedeeld onder de brandverzekeringen. Tussen de inboedelverzekeringen van de diverse verzekeraars bestaan inhoudelijke verschillen. Deze verschillen zijn vaak klein, zodat het goed mogelijk is een algemene omschrijving van een inboedelverzekering te geven.

Definitie inboedelverzekering

De inboedel is alle roerende zaken die tot de particuliere huishouding van de verzekerde behoren. Eveneens tot de inboedel behoort:
 • Kleine huisdieren (katten, honden, konijnen e.d.). Kleine huisdieren worden ook wel gezelschapsdieren genoemd. Grote huisdieren, vaak vee genoemd, behoren niet tot de inboedel.
 • Bromfietsen
 • Fietsen
 • Aanhangwagens
 • Tuinaanleg
 • Vaartuigen, accessoires van motorrijtuigen, vaak met een bepaald maximum.

Niet tot de inboedel behoort:

 • Geld en geldswaardig papier
 • Zaken, bestemd voor industriële of handelsdoeleinden
 • Motorrijtuigen, met uitzondering van bromfietsen.

Verzekerde som

Bij het aangaan van de inboedelverzekering wordt een verzekerde som vastgesteld, die:
 • het bedrag is waarvoor de verzekerde zijn belang wenst te dekken;
 • het maximum aangeeft tot waar schade wordt vergoed;
 • het bedrag aangeeft waarover de premie wordt berekend.
Bij een schade van enige omvang wordt vastgesteld of de verzekerde som wel in overeenstemming is met de waarde van het verzekerde object. Als het goed is, is de verzekerde som gelijk aan de werkelijke waarde. De verzekerde som kan echter ook lager of hoger zijn dan de werkelijke waarde. Ook kan het voorkomen dat hetzelfde object dubbel verzekerd is. Deze gevallen worden in de inboedelverzekering respectievelijk genoemd:
 • onderverzekering;
 • oververzekering;
 • dubbelverzekering.

Wat is een opstalverzekering ?

Een opstalverzekering is een verzekering die schade aan de opstal dekt. Een groot aantal mogelijke schadeoorzaken is verzekerd. Een opstalverzekering is een schadeverzekering en wordt ingedeeld onder de brandverzekeringen. Het artikel brandverzekering omschrijft de brandverzekeringen in het algemeen.

Dekking

De diverse verzekeraars hebben vaak eigen namen waarmee ze de dekking van de opstalverzekering omschrijven. Deze dekkingen komen vaak overeen met de uitgebreide, extra uitgebreide of alle van buiten komende onheilen dekking, zoals omschreven op de pagina brandverzekering.

Glas

Het in het gebouw aanwezige glas, voor zover bestemd voor licht doorlating, kan tegen extra premie worden meeverzekerd. In sommige verzekeringen is de glasdekking standaard opgenomen. Bij glas in lood, gebrandschilderd glas en andere bijzondere glassoorten wordt vaak een premieopslag gevraagd. Glas is verzekerd tegen alle van buiten komende onheilen, in feite dus tegen ongeveer alles wat er met het glas kan gebeuren. Bij dubbel glas is het doorslaan van ruiten (vocht in de ruit) niet gedekt. In dergelijke gevallen is er sprake van een eigen gebrek.

Fundering

De fundering van een gebouw is niet standaard verzekerd. Wanneer een gebouw helemaal verloren gaat is het tenslotte te verwachten dat de fundering er nog is. Door een ontploffing (bijvoorbeeld in de CV ketel) kan de fundering ontwricht raken. De fundering kan daarom worden meeverzekerd. Doorgaans wordt het verzekerd bedrag dan verhoogd. Steeds meer verzekeraars gaan ertoe over de fundering standaard te verzekeren.

Verzekerde som

Bij het aangaan van de verzekering wordt een verzekerde som vastgesteld, die: het bedrag is waarvoor de verzekerde zijn belang wenst te dekken; het maximum aangeeft tot waar schade wordt vergoed; het bedrag aangeeft waarover de premie wordt berekend. Bij een schade van enige omvang wordt vastgesteld of de verzekerde som wel in overeenstemming is met de waarde van het verzekerde object. Als het goed is, is de verzekerde som gelijk aan de werkelijke waarde. De verzekerde som kan echter ook hoger of lager zijn dan de werkelijke waarde. Ook kan het voorkomen dat hetzelfde object dubbel verzekerd is. Deze gevallen worden respectievelijk genoemd:
 • onderverzekering;
 • oververzekering;
 • dubbelverzekering.
Bij opstalverzekeringen dient de herbouwwaarde verzekerd te worden. De herbouwwaarde komt overeen met de kosten die moeten worden gemaakt om een soortgelijk gebouw opnieuw te bouwen. Het verzekerd bedrag wordt jaarlijks aangepast (geïndexeerd) aan de hand van de gemiddelde stijging of daling van de bouwkosten, zoals jaarlijks door het Centraal Bureau voor de Statistiek wordt berekend.
inboedelverzekering opstalverzekering