maatschappijen

Maatschappijen

Een verzekeringsmaatschappij of verzekeraar is een bedrijf dat verzekeringen aanbiedt. Doorgaans wordt een verzekeraar gedefinieerd als een financiële onderneming die zich tegen het genot van een zeker bedrag (premie) jegens een andere partij (de verzekeringnemer) verbindt tot het doen van één of meer uitkeringen indien een bepaalde onzekerheid zich voordoet. Een verzekeringsmaatschappij is in Nederland altijd een naamloze vennootschap of onderlinge waarborgmaatschappij. Een natuurlijke persoon of een andere rechtsvorm, zoals een besloten vennootschap of een stichting, mogen niet optreden als verzekeringsmaatschappij. Volgens de Wet op het financieel toezicht (Wft) is een verzekeringsmaatschappij een schadeverzekeraar, een natura-uitvaartverzekeraar of een levensverzekeraar. Een levensverzekeraar mag niet tegelijkertijd in één entiteit het schadeverzekeringsbedrijf uitoefenen.

Schadeverzekeraar

Een schadeverzekeraar is degene die zijn bedrijf maakt van het sluiten van schadeverzekeringen. Opgemerkt dient te worden dat de Wft een andere definitie van schadeverzekering kent dan het Burgerlijk Wetboek. Het Burgerlijk Wetboek maakt onderscheid tussen schade- en sommenverzekeringen. De Wft onderscheidt schade-, levens- en natura-uitvaartverzekeringen. De definitie van een schadeverzekering is volgens het Burgerlijk Wetboek een “verzekering strekkende tot vergoeding van vermogensschade die de verzekerde zou kunnen leiden”. De Wft volgt de definitie van het BW met enkele aanvullingen en beperkingen:
  • Natura-uitvaartverzekering is geen schadeverzekering;
  • ongevallenverzekering is altijd een schadeverzekering;
  • Financiële instrumenten zoals derivaten zijn geen schadeverzekering;
  • Schadeverzekering is ook de sommenverzekering die géén levensverzekering is;
  • De uitkeringsplicht is het gevolg van een onzeker voorval of onzekere omstandigheid.

verschillende autoverzekeringen

maatschappijen